[Základný príjem]

Hany's Home Page

Slovakia

Boli voľby a ja som si pred nimi povedal, že je portebných veľa vecí. A že ja môžem poskytnúť dve:

To prvá (slovakia.wav) pochádza z divadla Gunagu. Viac je napísané nižšie, pretože sa mi podarilo nájsť sprievodný text k tomuto súboru (tomu .wav).

To druhé (internacionala.wav) ... hádam si na to všetci nad zhruba 18 rokov ešte pamätajú.

Hymnus

Nasledujúci text a poznámky mám od Štefana Bendžalu (dal mi povolenie to zverejniť, za čo mu samozrejme veľmi pekne ďakujem), takže to uvediem v pôvodnom znení a bez titulkov:

Slovakia, Slovakia
The land from which I am,
Slovakia, Slovakia,
Good luck from IBM.
The land from the Tatra Mountains high
To the Danube river blue...
I shall hold you deep in my heart
Slovakia, I love you...
Slovensko, Slovensko,
kraj odkiaľ pochádzam,
Slovensko, Slovensko,
veľa šťastia - IBM.
Moja vlasť od Tatier Vysokých
k Dunaju, rieke modrej...
Držím ťa hlboko v srdci,
Slovensko, mám ťa rád.
My great-, great-, grandparents/
came to this country/
in the sixth century/
from Central Asia./
There,/
in Central Asia,/
there are my roots./
But here,/
in Central Europe/
is something/
that noone in this fucking world/
can take from me: my country./
My new home/
which gave me/
a chance.
Moji pra-, pra-, prarodičia-/
prišli do tejto krajiny/
v šiestom storočí/
zo Strednej Ázie./
Tam ,/
v Strednej Ázii/
sú moje korene./
Ale tu,/
v Strednej Európe/
je niečo,/
čo mi nik na tomto svete/
nevezme: moja vlasť./
Môj nový domov,/
ktorý mi dal/
šancu.
Slovakia, Slovakia,
My lonely little land,
Slovakia, Slovakia,
Who will you understand?
I can hear your people growing up
and noone can it stop -
This small country northeast of Vienna
in Central Europe.
Slovensko, Slovensko,
moja osamelá malá zem,
Slovensko, Slovensko,
kto ti porozumie?
Počujem tvojich ľudí rásť
a nikto to nemôže zastaviť -
tento malý kraj severovýchodne od Viedne
v Strednej Európe.

Redakčná poznámka:
Volil som dosť nekvalitný formát zvukového záznamu preto, aby sa celá pesnička vošla na jednu disketu. Je to 4-bitový ADPCM s 11kHz samplovaním. Ale aj tak ma adaptívna diferenčná modulácia vždy fascinovala. Kóduje sa totiž zmena oproti predošlému sample-u, nie priamo jeho hodnota, a pri adaptívnej modulácii je táto zmena - jej veľkosť zodpovedajúca digitálnemu kroku o 1 bit - ešte ku všetkému premenlivá. Všetka rafinovanosť je v algoritme tejto adaptácie = t.j. prispôsobení sa kroku diferencie rýchlosti zmeny signálu. No dosť o tom, teraz dôležitejšie veci:
Autorom pesničky, textu aj hudby, je Ivan Mizera. Ako člen redakčnej rady Hlasu kotolne ešte za hlbokej federácie vypísal v tomto samizdatovom časopise súťaž o novú slovenskú hymnu. Suverénne túto súťaž vyhral s predloženým dielom. Dielo veľakrát odznelo v predstavení divadla GUnaGU Zvoľna stúpam v riedkom vzduchu a je nahraté na kazete z tohto predstavenia Rožky sú tvrdé.
Ja (Štefan Bendžala, bendzala@bendzala.ext.eunet.sk) som toto predstavenie osvetľoval a takto si teraz krátim dlhú chvíľu.

P.S.: Spomínate si na plagáty s modrými ružami a nápisom "Veľa štastia, Česko-Slovensko! IBM." ? V Česku používali nápis "Mnoho štestí, Československo! IBM."

home